post

ஒருங்கிணைந்தசேலம்ஜில்லா, தேவூர்எனும்கிராமத்தில்ஒருபிரபலமானசெல்வந்தர்குடும்பத்தில் 30.09.1909ல்பிறந்தார்அண்ணாஜி. உயர்நிலைப்பள்ளியில்மாணவராகஇருந்தபோதே 1930ம்ஆண்டுவாக்கில்நடந்தஇந்தியவிடுதலைப்போராட்டத்தில்பங்கெடுத்தஅவர்கொடும்தடியடிக்கும், 1 வருடசிறைதண்டனைக்கும்ஆளானார்.

சிறுவயதிலிருந்தேமக்களின்மீதுஆழ்ந்தபற்றுகொண்டஅண்ணாஜிகாலரா, பிளேக்போன்றகொள்ளைநோய்கள், குருவிகளைப்போலமக்களைகொத்துக்கொத்தாய்கொல்லும்அவலம்கண்டுமுறையானஅறிவியல்மருத்துவத்தின்தேவையைஉணர்ந்தார். தனதுதந்தையின்பலத்தஎதிர்ப்பையும்மீறி 1934ம்ஆண்டுசென்னைஸ்டான்லிமருத்துவக்கல்லூரியில்சேர்ந்துமருத்துவம்படித்தார்.

மருத்துவப்படிப்புக்குபிறகுலலிதாஎன்றபெண்ணைதிருமணம்செய்துகொண்டமருத்துவர்தொடர்ந்துதேசவிடுதலைப்போராட்டத்தில்தனதுமனைவியுடன்பங்கெடுத்தார். 1940ம்அண்டில்நாடெங்கும்நடந்ததனிநபர்சத்யாகிரகத்தில்பங்கெடுத்தமருத்துவர், தனதுமனைவிலலிதாவுடன்இணைந்து 9 மாதசிறைதண்டனைபெற்றார். லலிதாவேலூர்பெண்கள்சிறையிலும், அண்ணாஜிதிருச்சிமத்தியசிறையிலும்அடைக்கப்பட்டனர். சிறையில்இருந்தஅந்த 9 மாதகாலத்தில்தான்அண்ணாஜிவாழ்வில்மகத்தானமாற்றம்உண்டானது. ஏற்கனவேசத்யாகிரகபோராட்டத்தில்பங்கெடுத்துசிறையில்அடைக்கப்பட்டிருந்தகம்யூனிஸ்டுகளானபி.சீனிவாசராவ், எம்.ஆர்.வெங்கட்ராமன்ஆகியோருடன்விவாதித்துவெளியில்ஒருபொதுவுடைமைசிந்தனையாளராய்திரும்பினார்.

சிறைவாசத்துக்குப்பிறகுதனதுமனைவிலலிதாவுக்கும்பொதுவுடமைக்கொள்கைகளைபோதித்துஅவரையும்முழுநேரகம்யூனிஸ்டாக்கினார். லலிதாதனதுஇறுதிமூச்சுவரைஒருஅறிவார்ந்தகம்யூனிஸ்ட்டாகத்திகழ்ந்தார்.

சிறைவாசத்திற்குப்பிறகுபலபகுதிகளில்சுற்றிவந்தஅண்ணாஜிஇப்போதையகிருஷ்ணகிரிமாவட்டத்திலுள்ளகாவேரிப்பட்டிணம்பகுதியில்தனதுமருத்துவசேவையைஆரம்பித்தார். காவேரிப்பட்டிணம், காரிமங்கலம்பகுதிகளில்இருந்தமிட்டாதாரர்களும்உயர்சாதிஆதிக்கசக்திகளும்விவசாயிகளையும், விவசாயக்கூலிகளையும்கொடுமையாகஅடக்கிசுரண்டிக்கொண்டிருந்ததுகண்டுமனம்பதைத்தார். விளைச்சலில்பெரும்பகுதியினைமிட்டாதாரர்கள்அபகரித்துவிடபெரும்வறுமையில்விவசாயிகள்விழிபிதுங்கிநின்றனர். இந்தகொடுமையைபோக்கஉறுதிமிக்கவிவசாயிகளின்சங்கமேஒரேதீர்வுஎனமுடிவுசெய்தார்.

முதல்முதலாககாவேரிப்பட்டிணம்ராமபுரம்பகுதியில் 1942-ம்ஆண்டுஅண்ணாஜியால்விவசாயசங்கம்கட்டப்பட்டது. “தமிழகத்திலேயேமுதன்முதலில்ஸ்தாபனரீதியில்விவசாயிகளைஅணிதிரட்டியபெருமைடாக்டர்அண்ணாஜியையும், அவர்மனைவிலலிதாவையுமேசாரும்.” எனவிவசாயசங்கதலைவர்சீனிவாசராவ்பெருமையுடன்குறிப்பிட்டுஎழுதியிருக்கிறார். தஞ்சைவிவசாயிகளின்பேரெழுச்சிகூடஅண்ணாஜிதலைமையிலானபோராட்டத்திற்குப்பின்னிட்டேஎழுந்ததுஎன்பதுகுறிப்பிடத்தக்கது. சுமார்ஆறுமாதத்துக்கும்மேலாய்நடந்தவிவசாயிகளின்போராட்டம்அண்ணாஜியின்சீரியவழிகாட்டுதலால்வெற்றியுடன்முடிந்தது.

வெற்றிகொடுத்தஉற்சாகமானதுகாரிமங்கலம், காவேரிப்பட்டிணம்வட்டாரம்முழுவதுமேபற்றிப்படர்ந்தது. பலஇடங்களிலும்விவசாயிகள்சங்கம்கட்டவேண்டிதொடந்துவிண்ணப்பங்கள்குவிந்தவண்ணம்இருந்தன. ஒருகட்டத்தில்விவசாயிகளின்எழுச்சிகண்டுஅண்ணாஜியேதிகைத்துப்போய்விட்டார். திகைப்பிலிருந்தும், குழப்பத்திலிருந்தும்விடுபடபொதுவுடைமைஇயக்கத்தின்தேவைகுறித்துஉணர்ந்தஅண்ணாஜிகம்யுனிஸ்ட்இயக்கத்தின்மையநீரோட்டத்தோடுதன்னைஆழமாய்ப்பிணைத்துக்கொண்டார். அவரின்மறைவுவரைஅந்தஉறவுதொடர்ந்தது.

தொடர்ந்துஇயக்கநடவடிக்கையில்தீவிரமாகப்பங்கெடுத்தஅண்ணாஜி 1947 சுதந்திரத்தின்போதுபாதுகாப்புகைதியாய்சிறைவைக்கப்பட்டார். அதேஆண்டுதமிழகவிவசாயசங்கத்தின்மாநிலஅமைப்புக்குழுஉருவாக்கப்பட்டபோதுஅவர்மனைவிலலிதாமாநிலஉதவிசெயலாளராகவும், அண்ணாஜிமாநிலகவுன்சில்உறுப்பினராகவும்தேர்வுசெய்யப்பட்டனர். அதேஆண்டுவிஜயவாடாவில்நடந்தஅகிலஇந்தியவிவசாயிகள்சங்கமாநாட்டில்இருவரும்தமிழகம்சார்பாகபங்குபெற்றனர்.

1948ம்ஆண்டுபொதுவுடைமைஇயக்கம்தடைசெய்யப்பட்டுகொடும்அடக்குமுறைகட்டவிழ்த்துவிட்டபோதும், தைரியத்தோடுசெயலாற்றியமருத்துவர்தெய்வம், பஞ்சாட்சரம், சின்னதம்பிஉள்ளிட்டஉறுதிவாய்ந்தநபர்களைஉடன்இணைத்துக்கொண்டுபணியாற்றினார்.

லலிதாதனதுகணவரின்அடியொற்றிமக்கள்பணியில்தன்னைஈடுபடுத்திக்கொண்டார். 1949ல்ஏற்பட்டஅவரின்திடீர்இறப்புகம்யூனிஸ்டுகட்சிக்கும், அண்ணாஜிக்கும்ஈடுசெய்யமுடியாதஇழப்பாகஅமைந்தது. தனது 29 வதுவயதில்அந்தஅம்மையார்இறந்ததுமருத்துவரைப்பெரிதும்பாதித்தது. துணைவியாரின்இறப்புக்குப்பிறகுமீளாததுன்பத்தில்ஆழ்ந்தஅண்ணாஜி, உறவினர்களின்நச்சரிப்பில்இரண்டாவதாகஉறவுக்காரப்பெண்ஒருவரைத்திருமணம்செய்துகொண்டார்.

நடைமுறைதொடர்பானசெயல்பாடுகளில்எப்போதும்அதீதஆர்வம்கொண்டமருத்துவர் 1963ல்கட்சிஇரண்டாகஉடைந்தபோதுசி.பி.எம்இல்இணைந்துசெயலாற்றினார். தனதுவாழ்வின்கடைசிமூச்சுவரைபொதுவுடைமைஇயக்கங்களின்பால்பற்றுகொண்டமருத்துவர்கட்சிபேதம்பார்க்காமல்நச்சல்பாரிஇயக்கத்தின்தலைமறைவுநபர்களுக்கும்அச்சமின்றிமனம்விரும்பிவைத்தியம்பார்த்தவர்.

மக்களின்மருத்துவராக….
————————————————-

விவசாயசங்கத்திலும்பொதுவுடைமைஇயக்கத்திலும்முக்கியநிர்வாகியாகத்திகழ்ந்தஅண்ணாஜிமகத்துவம்மிகுந்த, முன்னுதாரணமானமருத்துவராகத்திகழ்ந்தார். ஆங்கிலமருத்துவம்வர்த்தகநோக்கோடுகொள்ளைக்கூடாரமெனமலிந்துபோய்விட்டஇன்றையசூழலில்அவரின்தியாகம்தன்னிகரில்லாதது.

1940களின்துவக்கத்தில்நாடெங்கும்பரவியகாலராநோய்க்குப்பலர்பலியாயினர். டாக்டர்அண்ணாஜிவீடுவீடாகச்சென்றுஇலவசமாகவைத்தியம்பார்த்தார். நோயாளிகளுக்குசெலுத்தப்படும்ஊசியில்கலக்கப்படும்டிஸ்ட்டில்டுவாட்டர்இல்லாதகாலத்தில்இளநீரைக்காய்ச்சிஆறவைத்துஊசிக்குப்பயன்படுத்தினாராம்.

1942ல்இந்தியாவெங்கிலும்பிணக்குவியலைஏற்படுத்தியபிளேக்நோய்; அந்தக்காலத்தில்வைத்தியம்பார்த்தபலரையும்விட்டுவைக்கவில்லை. அப்போதும்அசராமல்கடமைஉணர்வோடுவைத்தியம்பார்த்தமருத்துவர்; உறவினர்களேசெல்லத்தயங்கியதென்பென்னைஆற்றங்கரையிலிருந்தபிளேக்முகாமுக்குநணபர்களுடன்சென்றுதாமேஇறந்தவர்களைஅடக்கமும்செய்தார்.

தனதுவாழ்நாளில்அரையணாவுக்கும்காலணாவுக்கும்வைத்தியம்பார்த்தஅண்ணாஜி 1992ம்ஆண்டுமறைந்தார். கிருஷ்ணகிரியில்தான்நடத்தியமருத்துவமனையையும்கம்யூனிஸ்டுகட்சிக்கேஎழுதிவைத்துவிட்டார்.

பக்கம்பக்கமாய்எழுதிக்குவிக்கலாம். மேடைதோரும்வீராவேசமாகநீட்டிமுழங்கலாம். ஆனால்களத்தில்இறங்கிவலுவானமக்கள்போராட்டத்திற்குத்தலைமைதாங்கிவழிநடத்துவதேஒருபோராளியின்இலக்கணமாகும். அத்தகுஇலக்கணத்துக்குஎடுத்துக்காட்டாய்அமைந்திருக்தடாக்டர்அண்ணாஜியின்வாழ்வுநமதுமண்ணின்பெருமையைபறைசாற்றுகிறது.

 

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

உங்கள் மின்னஞ்சல் வௌியிடப்பட மாட்டாது. கட்டாயமான புலங்கள் * ஆக குறிக்கப்பட்டுள்ளன

உங்களால் பின்வரும் HTML tag களை பயன்படுத்த முடியும்: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>